2006-07-22, Kraftwerk e.V./Chemnitz

Setlist182.jpg